Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter vedtages på generalforsamlingen. Her kan du læse de gældende vedtægter:

 

Vedtægter for
GRUNDEJERFORENINGEN HESSELØJE

§ 1: Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Hesseløje. Dens område er de i henhold til • "Byplanvedtægt for sommerhusområde I ved Bøjden" udstykkede sommerhusgrunde, stier, veje og fælles arealer fra matr. nr. 26 a Horne by og sogn samt matr. nr. 24 a, 22 b og 22 c Bøjden by, Horne sogn, samt del af matr.nr. 26 a Horne by, Horne jfr. "Lokalplan 2007-8 Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje-Fruerlund".

§ 2 : Formål.

Formål med foreningens virke er at bevare sommerhusområdet som et rekreativt område samt at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser overfor offentlig myndigheder og i andre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne.

§ 3 : Medlemmerne.

Stk 1 : Enhver ejer af en sommerhusgrund inden for foreningens område har ifølge tinglyst servitut ret og pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2: Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved bortsalg af sommerhusgrunden, og i så fald er sælger forpligtet til at formidle køberen indmeldt i foreningen. Indtil da hæfter sælger for betaling af kontingent.

Stk. 3 : For så vidt foreningen måtte have optaget lån med solidariske forpligtelser for medlemmerne, kan et medlem ikke ved udtrædelse af foreningen blive løst fra sine forpligtelser, før hans efterfølger ved sin underskrift på skødet har erklæret i henhold til tinglyst servitut at have overtaget det udtrædende medlems forpligtelser overfor foreningen.

Stk. 4: Det er ethvert medlems pligt at være orienteret om foreningens ordensreglement og sammen med sin husstand medvirke til, at reglementet overholdes.

Stk. 5 : Medlemmer, der driver udlejningsvirksomhed fra deres sommerhus, er forpligtet til at gøre deres lejere bekendt med foreningens ordensreglement.

§ 4 : Medlemskontingent.

Stk. 1 : Medlemskontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling. Det pågældende års kontingent skal være indbetalt til foreningens kasserer senest den 31. marts. Kommer et medlem i restance, opfordres det en gang skriftligt til at indbetale det skyldige beløb. Sker dette ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger uden yderligere varsel bliver overdraget til retslig inkasso.

Stk. 2: Medlemmerne skal betale fuldt medlemskontingent for hver sommerhusgrund, de ejer. Dette gælder også ejerne af stamejendommen. Ejerne af stamejendommene har altid ret til at være medlem af foreningen og hvis denne ret udnyttes, uden at de pågældende ejer nogen sommerhusgrund, betales kontingent som for en grund.

Skt. 3 : Kvittering for indbetalt medlemskontingent er gyldigt bevis for medlemskab i.foreningen. Et medlem, der ønsker at udtræde af foreningen, kan ikke gøre krav på andel i eventuel formue; denne overgår til den nye ejer.

§ 5 : Generalforsamlingen.

Stk. 1 : Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt bestemt, ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer træffe gyldig bestemmelse i de af foreningens anliggender, der er optaget på generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 : Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftligt indleveres til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Et medlem har kun stemmeret med en stemme uanset antallet af grunde, der ejes.

Stk. 5 : Generalforsamlingen vælger en dirigent, under hvis ledelse dagsordenens øvrige punkter behandles. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
  Protokol ligger til gennemsyn på generalforsamlingen.
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent. .
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg.
 6. Eventuelt.

  1-6: Afstemning sker ved håndsoprækning. Medmindre der forlanges skriftlig afstemning.
  5: Afstemningen sker ved håndsoprækning når der kun er en kandidat. Ved mere end en kandidat skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 6 : Valgene foregår således: I år med ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, I revisor og 1 revisorsuppleant. I år med lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder i 2 år.

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når et flertal af bestyrelsen kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes finde sted, når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsættes begæring derom med angivelse af den ønskede dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at der er fremsat begæring derom og indkaldes med 1 uges varsel.

Stk. 8: På generalforsamlinger, hvor der skal behandles spørgsmål af økonomisk art, som er bindende for foreningen - f.eks. optagelse af lån — eller ved forslag om foreningens ophævelse, skal der tillige afholdes urafstemning blandt medlemmerne, og for vedtagelse af sådanne forslag kræves der 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ved urafstemning vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges blandt bestyrelsen.

Stk. 9: På generalforsamlinger, hvor der ønskes behandlet spørgsmål om optagelse af lån, vedtægtsændringer eller ophævelse af foreningen, skal forslagets fulde ordlyd fremsendes sammen med indvarslingen.

§ 6 : Optagelse af lån.

For så vidt en generalforsamling med efterfølgende urafstemning og 2/3 flertal af de afgivne stemmer tiltræder optagelse af lån, er foreningens medlemmer solidarisk ansvarlige for de påtagne forpligtigelser, dog maximalt med et beløb på kr. 1.000,- pr. ejet grund.

§ 7 : Bestyrelsen.

Stk. 1 : Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres en forhandlingsprotokol. I denne indføres alle de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vedtagne beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen sammenkaldes til møder på formandens foranledning, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer overfor formanden fremsætter ønske derom. Bestyrelsen træffer under ansvar overfor generalforsamlingen beslutninger og under iagttagelse af foreningens vedtægter afgørelse i sager vedrørende foreningens virksomhed.

Stk. 3 : Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg, som under ansvar overfor bestyrelsen kan behandle løbende sager.

Stk. 4: Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afslutter de for foreningen nødvendige aftaler. Foreningen tegnes, hvor underskrift kræves med bindende virkning for foreningen, af den samlede bestyrelse.

Stk. 6: Bestyrelsen kan fra sag til sag meddele formand og/eller kasserer fuldmagt til at hæve midler, som foreningen måtte have indestående i pengeinstitutter.

§ 8 : Regnskab og revision.

Stk. 1 : Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet, der skal indeholde indtægts- og udgiftsside samt en statusopgørele, færdiggøres i februar måned. Revisionen foretages af foreningens revisorer inden 15. marts.

Stk. 3 : Bestyrelsens vurdering af foreningens økonomiske situation i det følgende regnskabsår forelægges i tilslutning til regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse.

§ 9: Vedtægtsændringer og foreningens ophør.

Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer kan til enhver tid optages på en lovligt indvarslet generalforsamling. Til vedtagelse kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 : For så vidt foreningen har påtaget sig gældsforpligtelser med solidarisk ansvar for medlemmerne, skal disse afvikles, før foreningen kan ophæves.

Stk. 3 : I tilfælde af foreningens ophævelse fordeles dens eventuelle midler mellem medlemmerne. Dog skal medlemmer, som måtte have gæld til foreningen — ligegyldigt af hvilken art — udrede det skyldige beløb efter bestyrelsens påkrav og med en af bestyrelsen fastsat rimelig tidsfrist.

§ 10 : Ikrafttræden.

Nærværende vedtægter vedtages på foreningens skriftende generalforsamling den 14. oktober 1967, ændret 1970 og revideres og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 1972. Oprettelse af bådelaug vedtaget på generalforsamling den 11. maj 1974. § 5 og § 11 revideret og tilpasset på generalforsamling den 21. maj 2000.

Ved sammenlægning med grundejerforening over 28 grunde på området del af matr.nr. 26 a Horne by, Horne jfr. "Lokalplan 2007-8 Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje-Fruerlund (jfr. fusionsaftale af april 2008 godkendt på generalforsamling 18. Maj 2008), er der gjort tilføjelser til vedtægtens § 1 og til nærværende §, og der er indføjet § 12.

 

§ 11: Oprettelse af bådelaug.

Stk. 1: Under Hesseløje Grundejerforening oprettes et bådelaug, kaldet Hesseløje Bådelaug,
åbent for interesserede bådejere blandt grundejerforeningens medlemmer.

Stk. 2: Bådelauget udarbejder selv sine vedtægter, der skal godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. Grundejerforeningens bestyrelse skal være repræsenteret i "Bådelaugets" bestyrelse ved 1 medlem.

Stk. 3: Bådelauget opstiller og vedligeholder hvert år bådebroer i h.t. Kystinspektoratets godkendte tegninger.

Stk. 4: Medlemmer af bådelauget afholder alle udgifter til etablering og vedligeholdelse af bådebroerne, og disse er herfor forbeholdt de tilmeldte.

Stk. 5 : Både på fællesarealet skal bortset fra kortvarige anløb være placeret ved bådebroerne eller 2 nærmere afmærkede arealer, dog vil der for sejljoller kunne træffes særlig aftale.

Stk. 6: Grundejerforeningen udlægger og afmærker arealer for bådeplacering på fællesarealet. Disse arealer er åbne for alle grundejerforeningens medlemmer. Både placeret på fællesarealet skal jævnligt anvendes til deres formål (sejlads).

§ 12 : Optagelse af 28 parceller.

Ved fusionsaftale af 16. maj 2008 godkendt på generalforsamling 18. Maj 2008, ventes optaget 28 parceller (del af matr.nr. 26 a Horne by, Horne jfr ."Lokalplan 2007-8 Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløj e-Fruerlund) som medlemmer af foreningen. For nævnte parceller gælder særlige bestemmelser om indskud - kontingentbetaling - hegn veje og andre forhold, og herom henvises til deklaration tinglyst i overensstemmelse med pkt. 4 i fusionsaftale af 16. maj 2008.